fbpx

Obavezan seminar za predavače - program

Rate this item
(0 votes)

Na osnovu odluke Ministarstva prosvete Republike Srbije, Multisoft organizuje obavezne seminare za predavače pod nazivom "Da svaka učionica bude multimedijalna". Seminar možete pohađati i preko Interneta sa popustom od 66%.

"Да свака учионица буде мултимедијална"

Општи циљ:

Наставници информатике ће бити обучени за трансфер знања у својим школама усмерен ка правилном и континуираном коришћењу информатичких технологија кроз повезивање различитих предмета и иновирања наставног процеса.

Специфични циљ:

- Да наставници информатике усвоје став да је њихов предмет повезан са свим осталим предметима и да без примене информатичких средстава у настави нема ни модерне наставе.
- Информисање полазника о новим могућностима информационих технологија у образовању, као и њихово подстицање ка континуираном праћењу и коришћењу информационе технологије које се појављују у свету и код нас.
- Усавршавање полазника како би постали едукатори увођења нових информатичких учила у својим школама. Тако ће подизањем опште информатичке писмености настава бити иновативнија, садржајнија, занимљивија и ефикаснија.
- Оснаживање наставника информатике за рад са старијим полазницима, односно њиховим колегама у образовним установама
- Остваривање боље сарадње, координације и реализације свих наставних програма у школама.
- Мотивисање и додатно стручно оспособљавање свих наставника у матичним школама од стране школских едукатора за самостално креирање и коришћење готових материјала у току припреме и извођења образовног процеса.

Циљна група

Наставници информатике и сарадници-предавачи на рачунарским курсевима, као и сви рачунарски писмени наставници и учитељи у основним и средњим школама

Садржаји и врсте активности

- Представљање употребе информационих технологија у образовању у свету;
- Специфична хардверска решења намењена образовању на српском тржишту (јефтина хардверска проширења, преносни комплети, беле табле, подлоге за унос и контолу приказа);
- Образовни софтвер на српском језику (упознавање  различитих образовних софтвера у различитим наставним предметима);
- Мултимедија у образовању (искуства код нас и у свету);
- Мултимедијалне енциклопедије (код нас и у свету);
- Увод у обраду мултимедијалних података и потребан хардвер;
- Модерна настава и коришћење информационих технологија у адаптацији материјала (Интернет, програми за обраду илустрација, звука и филма, скенери, фотоапарита, камере и други улазни уређаји);
- Ауторско право;
- Презентациони програми (Power Point и Креатор Фолија);
- Увод у креирање модерних презентација;
- Напредне технике у презентационим програмима;
- Вежбе у трајању 12 часова током којих ће полазници моћи да примене и усаврше стечена знања

Методе, технике и облици рада

Метод рада је изабран у складу са андрагошким принципима тако да ће бити комбинована: предавања, групни и индивидуални рад, тестови, анализа радова, и дискусија

Динамика реализације програма

Програм се реализује у континуитету 3 дана по 8 часова да би полазници, по теоријском делу рада, имали прилике да одмах, уз подршку колега и помоћ реализатора, практично примене и усаврше знања.
очекивани ефекти програма
поступци праћења и  вредновања реализације програма
Динамика и садржај рада програма ће бити процењивани од стране самих полазника евалуационим упитницима на крају сваког семинара

Детаљан опис садржаја и врста активности на семинару

Семинар ће се одржавати у рачунарским учионицама како би полазници након предавања могли самостално урадити специфичне вежбе. У ту сврху ће предавачев рачунар имати могућност котроле рада апсолутно сваког полазника на рачунарској мрежи, па чак и да им преузме контролу током рада. Како је предавачев рачунар повезан и на видео пројектор, сви полазници ће видети како рад предавача, тако и осталих колега на семинару. Тако ће полазници имати више времена за дискусију која је, поред бројних самосталних вежби,  једна од битнијих особености овог семинара.

Напомена:
Ако се семинар одржава по први пут у некој установи, реализатори морају доћи у исту дан раније ради инсталирања свих потребних програма.
1. дан (8 часова)

Представљање употребе информационих технологија у образовању у свету и Србији – 1 час

Током првог часа представићемо најсавременија хардверска и софтверска достигнућа која се већ данас примењују у свету. Поред представљања примене информатике у најразвијенијим земљама, полазници ће упознати и начине увођења рачунара у настави околних земаља.

Специфична хардверска решења намењена образовању на српском тржишту

Преглед и могућност набавке специфичних хардверских решења примењивих у образовању (рачунари, пројектори, whiteboard, IT комплети, подлоге за унос и контолу приказа), као и решења која би, уз најмање улагања у хардвер и софтвер, повећала квалитет наставе у учионицама које не поседују умрежене рачунаре. Преглед решења која од апсолутно сваке учионице, уз куповину максимално пет рачунара, могу направити учионицу са до 35 рачунарски опремљених радних места.

Образовни софтвер на српском језику – 2 часа

Представљање образовног софтвера на срспком језику обухвата све најнапредније програме које су урадили српски програмери. Разграничиће се програми по предметима и узрасту, а током 2 часа ће бити приче и о њиховим начинима примене, као и специфичним захтевима (хардверским, софтверским, регистрационим итд).

У паузи између часова, полазници ће попунити упитник у коме ће објаснити информатичку опремљеност матичне школе. То подразумева комплетну опремљеност, не само хардверску и софтверску, већ и опремљеност знањем свих предавача школе.

Вежба креирања презентације (самосталан рад) – 4 часа

Модерно предавање подразумева унапређење нивоа примене информатичко-комуникационих технологија у настави. Први и најлакши начин је креирање презентација које ће предвачи користити на часу, уз употребу рачунара и видео пројектора. Зато ће полазници на ова четири часа учити основе креирања квалитетних презентација. Поред начина креирања презентација, за које претпостављамо да знају сви полазници овог семинара, ми желимо да им кроз бројне примере скренемо пажњу о чему све треба водити рачуна код креирања истих.

Полазници ће, користећи материјале доступне са сервера или Интернета, креирати презентацију по жељи. У исто време предавач ће анализирати упитник који су полазници попунили на претходној паузи. У другој половини четворочаса сваки полазник ће имати могућност да презентира свој рад који ће моћи да коментаришу како предавач, тако и сви остали полазници.

Увод у обраду података и потребан хардвер – 1 час

Поред идеје о самом презентационом материјалу, професори морају знати и познавати и коришћење бројних уређаја за преузимање података. На овом часу ћемо им објаснити најбољи начин коришћења скенера, фотоапарата, камере и осталих улазних уређаја. Не улазећи у садржај презентација, ми желимо да им скренемо пажњу на сам квалитет података. Зато ћемо им причати о форматима података као и најбољим програмима за едитовање истих. Навешћемо и оне најбоље на свету, али ћемо им објаснити и како да набаве оне најјефтиније, а који опет задовољавају потребе обраде података у образовању. Преузимања материјала са енциклопедија и Интернета има доста и предности, али и недостатака. Пред крај часа, објаснићемо како функционишу међународни закони о заштити ауторских права, као и Закон о ауторским и сродним правима Републике Србије.

2. дан (8 сати)

Вежба обраде података (самосталан рад) – 2 сата

На првим самосталним вежбама полазници ће добити једноставне задатке прилагођавања илустрација, звучних и филмских записа за разне потребе. Како би финализирали обраду података, односно датотека које ће се налазити на предавачевом серверу, полазници ће користити програме за едитовање одговарајућих записа који се налазе на свакој радној станици (ученичком рачунару), а које ће на крају семинара добити и на дисковима.

Увод у креирање модерних презентација – 2 часа

Двочас обрађује начине креирања модерних презентација коришћењем програма Креатор Фолија и Power Point. Power Point је најпознатији програм за израду презентација, а Креатор Фолија је програм урађен на српском језику и који је мешавина Power Pointa, Corel Drawa i MS Worda, а као излазни производ има програм који функционише као дигитални графоскоп XXI века.

Вежва израде модерних презентација (самосталан рад) – 4 часа

Након претходног двочаса полазници ће бити оспособљени за креирање самосталних презентација. Њих ће креирати по самосталној идеји, а користиће материјале, односно највише илустрације, које су обрадили на претходном вежбама. Током три паузе након сваког часа, предавач ће анализирати рад сваког од полазника семинара, а на сваком почетку часа ће им дати даље смернице у раду.

3. дан (8 сати)

Напредне технике у презентационим програмима – 2 часа

Едитовање сложених илустрација, задавање провидности, креирање покривки на дигиталним фолијама (екранима), унос свих врста формула, едитовање правилних и неправилних површи, унос и креирање мапа, увоз и извоз материјала из једног у други програм, израда пробне презентације и снимање специфичних корака у истим, а све то ради лакшег презентирања ученицима су неке од тема овог двочаса. Као примере ћемо већ постојеће презентације.

Вежба употребе напредних техника у креирању презентација (самосталан рад) – 2 часа

На овим вежбама ће полазници креирањем нових, али исто тако и преправком и прилагођавањем већ постојећих презентација, креирати нове презентације по властитој жељи. Предуслов је да направе презентације коришћењем напредних техника које су научили на претходном двочасу. Након израде презентација и прегледа радова, у последњих 20 минута предавач ће свим полазницима образложити шта би евентуално требали додати или избацити са презентације. Још једном да напоменемо да ће све радове и препоруке, заваљујући специфичним програмима инсталираним у мрежи, видети и чути сви полазници са свог радног места.

Тастови (самосталан рад) – 2 часа

Кроз завршни тест ће полазници без икакве интервенције предавача направити презентације по властитој жељи. И све то наравно уз обавезу примене што више функција које су научили на претходним предавањима. Након самосталног рада предавач ће оценити радове. Сви полазници који успешно ураде тест добиће уверење да су оспособљени за пренос знања из ове области.

Завршна дискусија – 2 часа

Током завршне дискусије сви полазници ће добити препоруке о даљем увођењу инфрматике, а на основу хардвера, софтвера и обученост наставника у матичним школама.

Упознавањем рачунарски напреднијих предавача основних и средњих школа са новим информатичким програмима намењених настави, а на основу успешно завршеног семинара, полазници могу радити као едукатори колегама у својим матичним школама. Тако ће се на најјефтинији начин, јер је знање најскупље,  увести модерна информатичка средства у свим школама, а самим тим и подићи квалитет наставе.

На време се обавестите о распореду одржавања семинара. За све додатне информације пошаљите електронску пошту или нас позовите телефоном.

Мултисофт д.о.о.

Read 1076 times

Sa njim smo počeli

Najbolji i najpopularniji disk u Srbiji svih vremena - Najbolji disk na Sajmu knjige - Predstavnik Srbije na Prvom Svetskom Samitu Informatičkog Društva, Ujedinjene Nacije

Preporuka za nastavnike

 • Namena programa (za predavače)
  Namena programa (za predavače)

  Pogledajte kako Vam Multisoft može pomoći u pripremi i izvođenju nastave. Ovde ćemo nabrojati sve programe koje možete koristiti (po predmetima i uzrastima)

 • My Book Machine
  My Book Machine

  UDAHNITE ŽIVOT KNJIGAMA - Kreirajte pripreme za čas, mesečne ili godišnje planove, pomoćna nastavna sredstva, uputstva ili vežbe za rad na času ili kod kuće. Uz MBM Editor one neće imati samo tekstove i statične ilustracije već će biti „žive“, pune multimedijalnih zapisa, umetnutih podataka iz drugim programima, animacija, objekata ili celih Internet stranica, multimedijalnih vežbi i drugih interaktivnih datoteka. Naučite i učenike da kreiraju svoje knjige. U nastavku teksta otvorite neku od MBM knjiga ili pogledajte primer "pisanja" knjige.

 • Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)
  Digitalne folije i Kreator Folija - Cene (sa velikim popustima)

  O Kreatoru Folija i Digitalnim folijama znate već putno, a ovde ćemo samo objasniti cene i moguću uštedu.

  SVE CENE POGLEDAJTE U NASTAVKU TEKSTA...

 • Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama
  Vesela nauka - testiranje u računarskim učionicama

  Iskoristite već postojećih 10.000 zadataka iz matematike, gramatike i sveta oko nas za niže rezrede osnovne škole i za par trenutaka napravite test koji će učenici raditi u računarskoj učionici. U ovom slučaju ni vama, a ni đacima nije potrebno računarsko iskustvo!

 • Šta o on-line seminaru kažu Vaše kolege

  U ovom tekstu kopirali smo apsolutno sve tekstove (mailove) koje smo dobili od polaznika on-line seminara "Da svaka učionica bude multimedijalna" koji je ujedno i bio prvi seminar ove vrste (održan pre skoro 10 godina). Seminar je, dok nije bio ugašen, za mesec dana završilo preko 700 zadovoljnih nastavnika.